You are here: Home  

 

Balta Lelija
Garīgās pretestības iniciatīva “ Antikrista gara” izplatībai pasaulē
Balta lelija

Dibinašanas lemums
Antikrists
Antikrista gars
Pastavoša pretošanas
Balta lelija
Kopsavilkums
Pirmie konkretie soli
Nosleguma piezimes
Atbildigais par šo dokumentuDibinašanas lemums

Jau ilgāku laika posmu es nesu savā sirdī šo iniciatīvu. Bet tagad ir pienācis laiks tās realizēšanai, pilnībā uzticoties Dieva vadībai un nepārvērtējamam atbalstam.

2008. gada 30. maijā , svētās Žannas d`Arkas piemiņas dienā, šis dokuments tika nolasīts Jeruzalemē Kunga Kapa baznīcā pie Svētā Krusta, kā arī Lietuvā Viļņā Žēlsirdības Dievmātes kapelā, Domremī kapelā Francijā – baznīcā, kur Žanna d`Arka saņēma kristības sakramentu, St. Domingo de los Colorados Ekvadorā Dienvidamerikā, Mbui Mai Kongo Āfrikā un Bodmanes klosterī Frauenbergā Vācijā.

Saskaņā ar Dibināšanas lēmumu šī iniciatīva ir starptautiska jau kopš tās rašanās brīža un simboliskā veidā ir izplatījusies pa visu pasauli.

Šī iniciatīva ir sakņota kristietībā un ir atvērta visiem cilvēkiem, kuri vēlas kalpot Dievam un paklausīt Viņam vai arī sekot savai sirdsapziņai

Balta Lelija: Šī nosaukuma pamatā ir vārdu savienojums, kas tulkojumā no lietuviešu valodas nozīmē “ baltā lilija”.

Reliģiskais saturs: Bieži šis vārdu salikums tiek attiecināts uz Jaunavu Mariju, īpaši uz viņai piemītošo šķīstības tikumu. Lietuviešu valodā “Dangaus lelija nozīmē „Debesu lilija”. Te ir arī īpaša saikne ar Žannu d`Arku, kura ir šīs iniciatīvas debesīgā aizbildne.

Politiskais saturs: Izvēlētais nosaukums ir tuvs tam, kāds nacistiskās Vācijas laikā bija vācu pretošanās kustībai ”Baltā Roze”.
Antikrists

Antikrista vārds ir minēts Svētajos Rakstos. Jaunā Derība pirms otrreizējās Jēzus Kristus atnākšanas pasludina Antikrista ierašanos (Jņ. 2, 18ff), kas ir “grēka cilvēks”, “iznīcības dēls”. Viņš sevi pretnostata ikvienai autoritātei, paaugstinādams pats sevi pāri visam, kas tiek saukts Dieva vārdā. Viņa darbošanās ir sātana spēkā, taču beigu laikos, atnākot Kristum, viņš tiks uzveikts (2.Tes.2, 3-10).
Svēto Rakstu liecība un vairums kristīgo tradīciju uzskata, ka Antikrists nāks reāla cilvēka veidolā, kuram piemitīs izteiktas okultās spējas un kurš dēmoniskā spēkā vadīs cilvēci tumsībā. Ir sacīts, ka viņam zināmu laika posmu piederēs politiskā vara. Tiek uzskatīts, ka Antikrists nodibinās viltus mieru, piedāvādams labklājību visām tautām. Taču viņa patiesais tēls atklāsies tiem, kuri atteiksies viņam sekot.

Dieva Vārdā (2 Tes, 2, 3 – 12 ) mēs lasām, ka “ ļaunuma noslēpums darbojas”. Šajā dokumentā un turpmāk mēs tam dodam nosaukumu: „Antikrista gars” . Šis gars sagatavo ceļu Antikrista personai. Vai tas būs Svētajos Rakstos pasludinātais pēdējais Antikrists vai arī kāds no tiem, kurš nāk pirms viņa, mēs pašreiz nezinām. Taču ārkārtīgi svarīgi identificēt šo garu un pretoties viņam garīgi. Tā arī ir iniciatīvas „Balta lelija” pamatmisija.
Antikrista gars

Pieminot Antikrista garu vispārinātā nozīmē, mēs runājam par visām tām idejām un nostājām, kas ir pretrunā Dievam un Viņa baušļiem. Šis gars neapdraud kristiešus vien, visi ticīgie cilvēki, kuri vēlas dzīvot saskaņā ar Dievu un Viņa gribu, ir apdraudēti. Tādēļ, ka Antikrista gars cīnās pret Dievu un cilvēci, var sacīt, ka viņa centieni ir vērsti uz to, lai maldinātu visus cilvēkus neatkarīgi no tā, vai viņi to apzinās, vai nē.

Aizgājušajā gadsimtā cilvēcei bija jāpiedzīvo ciešanas Antikrista personību diktatūras rezultātā. Cilvēki cieta zem nacistu jūga ar tā dēmonisko naidu pret ebrejiem, kā arī no pasaulē plašu izplatību guvušā komunisma, kas nicināja un terorizēja cilvēciskās būtnes. Bez mazākajām šaubām mēs varam identificēt, piemēram, Hitleru un Staļinu, kā šādas Antikrista figūras.

Runājot par Antikrista garu konkrēti, pievērsīsim uzmanību kristīgajai ticībai. Šis gars darbojas, kad patiesība Baznīcā tiek noliegta vai aptumšota un morālā stāja tiek novājināta. Tas notiek, kad kristiešus pārāk sāk saistīt “pasaules gars” un viņi sāk domāt un uzvesties tā ietekmē.

Antikrista gara nesen notikušo izpausmju identifikācija:Ir acīmredzams, ka Antikrista gars arvien vairāk un vairāk iespaido ASV un Eiropu un caur šīm zemēm arī citas pasaules daļas. Eiropa it īpaši ir briesmās zaudēt tās kristīgo identitāti, izplatīdama arvien vairāk un vairāk “nāves civilizāciju”. Plānotā Eiropas valstu konstitūcija nav pat spējīga pieminēt savu attieksmi pret Dievu, noliegdama kristietības ietekmi Eiropas valstu attīstībā un kultūrā.
Neņemot vērā dažus izņēmumus, politiskajā līmenī nav saskatāms neviens spēks, kurš atklāti nostātos pret šo Antikrista garu.

Īpaši mums jāakcentē aborti kā asiņains Antikrista gara realizēšanās piemērs. Neticami, ka nevainīgo bērnu abortēšana viņu mātes miesās tiek atbalstīta pat politiskā līmenī – tiešā vai netiešā veidā. Pat tāda valsts kā Izraēla, kas pārcietusi Holokausta šausmas, šķiet, nav atvērta, lai atzītu katras cilvēciskās būtnes tiesības dzīvot kopš tās ieņemšanas brīža. Ķīnas gadījumā redzam, ka valsts pati ir devusi rīkojumu abortēt. Arī Eiropā nedzimuša bērna dzīvība ir gandrīz neaizsargāta. Postpadomju valstīs komunisma nelāgā ietekme ir radījusi aborta likumus un nāves atmosfēru austrumos. Pārējās Eiropas daļās aborti ir atļauti morālo un patiesu politisko orientieru zuduma rezultātā. Eiropas parlamentā izskan viedoklis, ka jānosaka “tiesības uz abortu”.

Šis nelāgais gars acīmredzami spēj veiksmīgi maldināt ļoti daudzus cilvēkus, un tas turpina savus centienus sagrozīt izpratni par abortu kā amorālu rīcību, aizstājot to ar jēdzienu “palīdzība mātēm”. Tēviem, mātēm, sabiedrībai ir jāsaskaras ar konsekvencēm, kas izriet no šādas destruktīvas rīcības, taču Antikrista gars mēģina to apslēpt. Jēzus Kristus šo garu dēvē par “melu tēvu”. Tāpat tiek veltītas ievērojamas pūles, lai homoseksuālās attiecības pielīdzinātu ģimenes attiecībām, nosakot tām vienlīdzīgu statusu. Visi tie, kuri mēģinās būt kritiski pret šo tendenci un pašu homoseksuālismu kā tādu, tiks pakļauti iespējai būt sodītiem saskaņā ar antidiskriminācijas likumiem, kas jau funkcionē vairākās valstīs. Anglijā, piemēram, kādam bīskapam saskaņā ar šo likumu tika piedraudēts ar “ psihisku iespaidošanu demokrātisko likumu apguvei”. Eiropas Savienībai ir ļoti liela finansiāla vara, un tā to var izmantot kā pašā Savienībā tā arī citās valstīs, uzspiežot savu politisko pārliecību.

Varam novērot kā reliģija un īpaši kristietība soli pa solim tiek nostumta aizdomības pozīcijā. Mūsdienās vairs nav brīvi atļauts nēsāt reliģiskos atribūtus publiskās vietās, neatkarīgi no tā, vai tas būtu musulmaņu sieviešu galvas apsegs, ebreju kipa vai kristiešu krusts. Dažās valstīs tiek uzspiesta neitralitāte attiecībā pret morālajām vērtībām, pievēršoties “ sekulārisma reliģijai”.
Mums jāapzinās, ka valsts autoritātei ir iespējams pārkāpt citādi domājošo robežas, lietojot varu.

Protams, mēs nevaram salīdzināt vajāšanas Eiropā ar tām, kas bija komunisma un nacisma laikā, taču mums nav jābūt neredzīgiem attiecībā uz arvien pieaugošo Antikrista gara izplatību mūsdienās. Šajā vēstures posmā tas vēl nedarbojas ar visu savas agresivitātes potenci, taču, ja šis gars gūs sekmes reliģisko vērtību novirzīšanā privātajā sfērā, tās aizskalojot no publiskās sfēras, tad pēc brīža šīs vērtības izzudīs, un cilvēki pazaudēs patieso orientāciju. Nākošais solis varētu būt aizdomīguma provocēšana attiecībā pret visām konfesijām un reliģiskajām pārliecībām, kuras šķitīs esam pretrunā demokrātijas normām, vainojot tās fundamentālismā. Tas var kalpot par iemeslu cīņai pret ticīgajiem un viņu pārliecību. Pēdējo gadu laikā ir vērojamas izmaiņas attiecībā pret kristīgo ticību – no pasīvākās uz aktīvāku. Pašlaik vēl ir relatīvs klusums, taču darbība notiek, un mēs varam novērot, ka Anglijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Beļģijā tiek pieņemti jauni Antikrista gara ietekmēti likumi. Atbilde neizpaliks, ja ticīgie cilvēki atklāti nostāsies pret šo garu un sāks aizstāvēt savas tiesības. Tad mums nāksies ieraudzīt apslēpto agresiju, ko sevī nes “relatīvisma diktatūra”.
Pastavoša pretošanas

Pretošanās Antikrista gara tendencēm visbiežāk ir vērojama cilvēkos, kuru dzīvē Evaņģēlija pasludināšana iet roku rokā ar autentisku kristīga dzīves veida liecību, kas dāvā skaidru garu izšķirtspēju. Jēzus par to saka: „Manas avis dzird manu balsi”.
Tas iespējams arī citu reliģiju piederīgajiem, kuri dzīvo atbilstoši patiesībai un cenšas īstenot Dieva baušļus, kā arī cilvēkiem ar jūtīgu sirdsapziņu, kuri spēj uztvert, kādā veidā „melu gars” izplata savu ietekmi.
Ja paraugāmies uz Romas Katoļu Baznīcu, tad tās pamatmācībā redzam skaidrību, kā arī garīgus līdzekļus, lai stātos pretī Antikrista garam. Taču ir arī gadījumi, kad Baznīca, šķiet, ir novājināta tās iekšpusē šī gara arvien pieaugošo tendenču rezultātā. Mums stingri jāseko pāvesta Benedikta XVI un viņa uzticīgo līdzgaitnieku nostādnēm, lai spētu identificēt briesmas, kas nāk no Antikrista provocētiem notikumiem, kā arī jācīnās ar tiem pašā Baznīcā un arī publiskajā telpā. Taču mēs nevaram paļauties uz visām bīskapijām, jo nākas sastapties arī ar nepareiziem viedokļiem priesteru un laju vidū Baznīcā. Situācija Katoļu baznīcā visā pasaulē ir visai atšķirīga, īpaši runājot par ASV un Eiropu, kas pasaules mērogā ir politiski dominējošas, un Katoļu baznīca pēdējā laikā, šķiet, nav pietiekoši spēcīga, lai vienoti un spēkā nostātos pret Antikrista garu. Tai nepieciešams kaut kas līdzīgs „pravietiskai atmodai”! Ja pievēršamies Protestantu Baznīcai, situācija šķiet vēl sarežģītāka. Tajā ir tāda daudzbalsība, ka ir grūti saskatīt kaut kādu acīmredzamu pretošanos Antikrista ietekmēm. Šī pretošanās drīzāk saredzama evaņģēliskajās grupās un brīvbaznīcās. Taču par spīti mēģinājumiem šīm atsevišķajām protestantu grupām vienoties un savstarpēji sadarboties, tās ir un paliek „mazais ganāmpulks”.
Pareizticīgo Baznīca ir stipra savā liturģijā, kas ir pasargājusi tai piederīgos padomju diktatūras laikā, kā arī tā ir uzticīga savai mācībai. Ar pilnu pārliecību var sacīt, ka tai ir visi dotumi garīgajai pretestībai, taču Pareizticīgo Baznīca lielākoties vairs nav misionāra salīdzinājumā ar citām kristīgajām konfesijām, tādejādi vairāk atgādinot „pilsētu kalnā” nekā „pasaules raugu”. Bet mums ir jāaizsniedz cilvēku masas ar autentisku liecību, lai viņi tiktu patiesi un dziļi Evaņģēlija skarti. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams ļoti aktīvs misiju darbs, kura pamatā ir patiess garīgums.Būtībā mums jāsecina, ka Antikrista garam nav pieņemama neviena no tām reliģijām, kuras patiesi apliecina Dieva klātbūtni un cenšas realizēt Dieva taisnību. Tas attiecas arī uz jūdaismu un islāmu, un citām reliģijām. Vienmēr, kad uzticīgi ļaudis godīgi realizē Mīlestību un Patiesību savu reliģiju ietvaros, mēs atklāsim garīgu pretestību Antikrista garam.
Kas būtu darāmas, saskaroties ar Antikrista gara izplatīšanos un vai ir iespējams to aplūkot no pravietiska skatu punkta?
Balta lelija

„Balta lelija” iniciatīva ir atvērta visiem cilvēkiem, kuri vēlas aizstāvēt Dieva baušļus.
Kopš pašas tās dibināšanas tai ir nepieciešamība skaidri formulēt savas nostādnes starptautiskā līmenī. Šodien mēs neredzam nevienu pārliecinošu politiski-ideoloģisku sistēmu, kas aizsāktos vienā valstī un no tās izplatītos tālāk. Mums jāsaprot, ka „vispasaules gars” pilnā mērā darbojas ar vēlmi nodalīt cilvēci no tās dziļākā aicinājuma, lai to pārveidotu par instrumentu savu plānu realizēšanai, par svarīgāko izvirzot cilvēku atvērtības Dievam iznīcināšanu.Viena no būtiskākajām „Balta lelija” misijām ir izgaismot šī gara darbību. Ir ne mazums cilvēku, kuri pamana Antikrista gara tendences, taču bieži vien viņi ir vientuļi savos uzskatos un nespēj rast ceļus, kā tam publiski pretoties. „Balta lelija”, būdama garīgi pravietiska iniciatīva, ietver sevī daudz iespēju nākotnei.

Visbūtiskākais:

Kopš pašiem tās pirmsākumiem „Balta lelija” iniciatīvu mēs atzīstam par Svētā Gara iedvesmotu, to novēlot Dievam, visas cilvēces Tēvam. Šīs iniciatīvas nosaukums norāda uz ļoti tuvām attiecībām ar Māti Mariju. Erceņģelis Miķelis un it īpaši svētā Žanna d`Arka ir aicināti būt par „Balta lelija” iniciatīvas svētajiem aizbildņiem.
Kopsavilkums

a) informācija

paļaujoties uz Dieva vadību, mēs sākam izgaismot „Balta lelija” misiju un norādām dažus konkrētus Antikrista darbības veidus. „Balta lelija” pievērsīs uzmanību Antikrista tēmai, taču nekoncentrējoties uz to. „Balta lelija” kalpojums tiks integrēts kristīgā vēstījuma kopumā.

b) publiskā sfēra un atbildība

Ir pienācis īstais laiks uzņemties atbildību, ja jau valdības neaizstāv savus pilsoņus vai arī ir tieši vai netieši iesaistītas amoralitātes atbalstīšanā. Mums ir atklāti jārunā, kad saskatām Antikrista garu klātesošu mūsu valsts likumos, atklājot, ka tas darbojas pret Dievu un cilvēci. Tajā gadījumā, kad valsts neiestājas par tās pilsoņiem, tā nevar gaidīt paklausību.

c) politika

Nevar izslēgt, ka nākotnē būs nepieciešamība veidot starptautisku politisku partiju, kas strādātu šajā līmenī.

„Balta lelija”ir nepieciešams nopietns garīgais pamats, jo „ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef 6,12). Tādēļ arī šī konflikta politiskajai dimensijai ir jābūt celtai uz šāda pamata. Mums jāiegūst skaidra izšķirtspēja, kur ir cilvēku radīti pārkāpumi un kur ļaunā gara darbība. Vienmēr ir nepieciešams mēģināt atspēkot nepatiesību cilvēkos ar argumentētu pārliecību un dziļā mīlestībā. Tas ir gudrības likums: būt piesardzīgiem, lai neaptumšotu mūsu pašu argumentus ar jebkāda veida neattīrītām attieksmēm. Ļoti bieži cilvēki mēdz darboties Antikrista gara ietekmē, paši to neapzinoties. Ja viņos nav ticības pamata, tad kā gan lai tie pilnībā spētu identificēt Antikrista garu ar tā destruktīvo varu! Tādēļ mums vēlreiz jāatgādina: Antikrista gars ir ienaidnieks visām reliģijām un to patiesajām vērtībām.
Pirmie konkretie soli

1) Mājas lapa: www.balta-lelija.net

2) E-pasta adrese: balta-lelija@jemael.net

Starptautiskā korespondence: angļu, vācu, franču, spāniešu, lietuviešu valodā.
Šo adresi iespējams izmantot kontaktiem, ideju apmaiņai, priekšlikumiem, papildinājumiem.

3) Šī dokumenta tulkošana:

Tulkojumi būs franču, spāniešu, lietuviešu un citās valodā. Šajā dokumentā paredzēts atainot īpašas situācijas dažādās valstīs.

4.) Lūgšana:

Kā pats vērtīgākais, nepieciešamākais un vēlamākais kalpojums „Balta lelija” iniciatīvai ir nepieciešamas intensīvas lūgšanas.

5.) Turpmākā informācija:

Informācija par šīs iniciatīvas izaugsmi, www.balta-lelija.net garu un aktivitātēm ir lasāma angļu valodā.

6.) Interesenti:

Lai iegūtu plašāku informāciju un sazinātos ar mums, lūdzu, atrodiet mūs e-pasta adresē. Ja vēlaties sadarboties ar mums, sniedziet īsas ziņas par sevi.

7.) Garīgajā ziņā „Balta lelija „ ir piederīga „Jemael”. Informāciju par „Jemael” jūs varat saņemt www.jemael.de , atverot interneta sadaļu .
Nosleguma piezimes

Šis dokuments ir uzmetums, kuram vēl ir nepieciešamas korekcijas un izvērsums. „Balta lelija” nav vērā ņemamu organizāciju pieseguma, nedz lielu finansiālu iespēju. Tā ir „ticības iniciatīva”, un tās spēks un leģitimācija nāk no ticības. Tas, kādā veidā notiks „Balta lelija” izaugsme un kā tā noderēs Dieva valstībai, visā pilnībā ir uzticēts Svētā Gara vadībai.

Dokumenta autoram Elijam ir pārliecība, ka šī iniciatīva labpatīk Dievam, mūsu Tēvam, un ka pašreiz ir pienācis laiks rīkoties. Lai visās turpmākajās gaitās mums līdzās ir māte Marija kā patiesā „Balta lelija” un lai viss notiek saskaņā ar Dieva gribu, cerot, ka „Balta lelija” misija mums palīdzēs dziļāk izprast Dieva nebeidzamo mīlestību. Viņš mums var dāvāt spēku un pretestības spēju tiem spēkiem un struktūrām, kas mēģina dezorientēt un iznīcināt cilvēces ceļu.
Atbildigais par šo dokumentu

Elija, kopiena „Agnus Dei” un Jemael.
2008. gada 30. maijā Viļņā, Lietuvā – dienā, kad svētā
Žanna d`Arka – Francijas lilija – pieņēma mocekles nāvi.
Prophetic song

20.01.2009: Arrival of Jeanne and the Warriors of Light.
 

Zugriffe heute: 7 - gesamt: 1797.
Printable Version